Nhà thầu cần biết (8/6/2015)

Nhà thầu cần biết (8/6/2015)

08/06/2015 - 10:30
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 385 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 145 gói thầu xây lắp, 216 gói thầu mua sắm hàng hóa, 24 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (5-6-2015)

Nhà thầu cần biết (5-6-2015)

05/06/2015 - 08:32
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 387 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 121 gói thầu xây lắp, 249 gói thầu mua sắm hàng hóa, 17 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (4-6-2015)

Nhà thầu cần biết (4-6-2015)

04/06/2015 - 09:11
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 399 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…
Nhà thầu cần biết (3-6-2015)

Nhà thầu cần biết (3-6-2015)

03/06/2015 - 10:37
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 381 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (2-6-2015)

Nhà thầu cần biết (2-6-2015)

02/06/2015 - 09:20
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 360 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (1-6-2015)

Nhà thầu cần biết (1-6-2015)

01/06/2015 - 10:42
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 340 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…
Nhà thầu cần biết (29-5-2015)

Nhà thầu cần biết (29-5-2015)

29/05/2015 - 09:04
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 372 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 129 gói thầu xây lắp,

Nhà thầu cần biết (28-5-2015)

28/05/2015 - 09:26
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 298 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (27-5-2015)

Nhà thầu cần biết (27-5-2015)

27/05/2015 - 08:52
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 322 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (26-5-2015)

Nhà thầu cần biết (26-5-2015)

26/05/2015 - 10:13
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 367 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…

Nhà thầu cần biết (25-5-2015)

25/05/2015 - 10:26
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 333 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (22-5-2015)

Nhà thầu cần biết (22-5-2015)

22/05/2015 - 07:56
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 232 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (21-5-2015)

Nhà thầu cần biết (21-5-2015)

21/05/2015 - 10:43
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 278 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (20-5-2015)

Nhà thầu cần biết (20-5-2015)

20/05/2015 - 10:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 317 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (19-5-2015)

Nhà thầu cần biết (19-5-2015)

19/05/2015 - 09:36
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 327 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 143 gói thầu xây lắp, 164 gói thầu mua sắm hàng hóa, 20 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (18-5-2015)

Nhà thầu cần biết (18-5-2015)

18/05/2015 - 10:40
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 338 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…
Nhà thầu cần biết (15-5-2015)

Nhà thầu cần biết (15-5-2015)

15/05/2015 - 10:59
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 317 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (14-5-2015)

Nhà thầu cần biết (14-5-2015)

14/05/2015 - 09:23
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 318 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,

Nhà thầu cần biết (13-5-2015)

13/05/2015 - 09:42
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 376 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (12-5-2015)

Nhà thầu cần biết (12-5-2015)

12/05/2015 - 10:32
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 305 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,