Nhà thầu cần biết (10/7/2015)

Nhà thầu cần biết (10/7/2015)

10/07/2015 - 09:46
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 245 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 87 gói thầu
Nhà thầu cần biết (7/7/2015)

Nhà thầu cần biết (7/7/2015)

07/07/2015 - 10:10
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số … gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 109 gói thầu
Nhà thầu cần biết (6/7/2015)

Nhà thầu cần biết (6/7/2015)

06/07/2015 - 12:08
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 290 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 102 gói thầu
Nhà thầu cần biết (3/7/2015)

Nhà thầu cần biết (3/7/2015)

03/07/2015 - 10:52
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 310 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 107 gói thầu
Nhà thầu cần biết (2/7/2015)

Nhà thầu cần biết (2/7/2015)

02/07/2015 - 11:09
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 298 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 105 gói thầu
Nhà thầu cần biết (1/7/2015)

Nhà thầu cần biết (1/7/2015)

01/07/2015 - 10:26
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 406 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 152 gói thầu
Nhà thầu cần biết (30/6/2015)

Nhà thầu cần biết (30/6/2015)

30/06/2015 - 09:34
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 485 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 157 gói thầu
Nhà thầu cần biết (29/6/2015)

Nhà thầu cần biết (29/6/2015)

29/06/2015 - 08:38
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 412 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ
Nhà thầu cần biết (26/6/2015)

Nhà thầu cần biết (26/6/2015)

26/06/2015 - 09:16
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 341 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 128
Nhà thầu cần biết (25/6/2015)

Nhà thầu cần biết (25/6/2015)

25/06/2015 - 08:11
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 445 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 154 gói thầu

Nhà thầu cần biết (24/6/2015)

24/06/2015 - 08:54
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 521 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 197 gói thầu
Nhà thầu cần biết (23/6/2015)

Nhà thầu cần biết (23/6/2015)

23/06/2015 - 08:59
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 753 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 270 gói thầu
Nhà thầu cần biết (18/6/2015)

Nhà thầu cần biết (18/6/2015)

19/06/2015 - 07:07
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 379 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 106 gói thầu
Nhà thầu cần biết (17/6/2015)

Nhà thầu cần biết (17/6/2015)

17/06/2015 - 09:48
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 376 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 128 gói thầu
Nhà thầu cần biết (16/6/2015)

Nhà thầu cần biết (16/6/2015)

16/06/2015 - 10:52
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 449 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 135 gói thầu
Nhà thầu cần biết (15/6/2015)

Nhà thầu cần biết (15/6/2015)

15/06/2015 - 12:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 396 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có
Nhà thầu cần biết (12/6/2015)

Nhà thầu cần biết (12/6/2015)

12/06/2015 - 08:24
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 366 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (11/6/2015)

Nhà thầu cần biết (11/6/2015)

11/06/2015 - 09:32
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 307 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 95 gói thầu
Nhà thầu cần biết (10/6/2015)

Nhà thầu cần biết (10/6/2015)

10/06/2015 - 11:00
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 433 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 174 gói thầu
Nhà thầu cần biết (9/6/2015)

Nhà thầu cần biết (9/6/2015)

09/06/2015 - 09:19
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 425 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 152 gói thầu xây lắp