Nhà thầu cần biết (ngày 15/5/2014)

Nhà thầu cần biết (ngày 15/5/2014)

30/08/2014 - 00:21
Trên Báo đấu thầu số ra ngày 15/5/2014 có tổng số 183 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 34 gói thầu xây lắp, 142 gói thầu mua sắm hàng hóa, 7 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

30/08/2014 - 00:20
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 30/01/2013 là 94 gói. Trong đó, xây lắp: 30 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 64 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

29/08/2014 - 23:33
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 27/02/2013 là 90 gói. Trong đó, xây lắp: 28 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 62 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

29/08/2014 - 22:46
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 11/6/2013 là 175 gói. Trong đó, xây lắp: 36 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 139 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 29/7/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 29/7/2013)

29/08/2014 - 22:29
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 29/7/2013 là 189 gói. Trong đó, xây lắp: 39 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 150 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 19/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 19/6/2013)

29/08/2014 - 21:32
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/6/2013 là 207 gói. Trong đó, xây lắp: 37 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 170 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 27/11/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 27/11/2013)

29/08/2014 - 20:36
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 27/11/2013 là 156 gói. Trong đó, xây lắp: 23 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 133 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

29/08/2014 - 18:18
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 21/01/2013 là 111 gói. Trong đó, xây lắp: 28 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 83 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 25/10/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 25/10/2013)

29/08/2014 - 18:17
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 25/10/2013 là 167 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 140 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 23/9/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 23/9/2013)

29/08/2014 - 18:10
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 23/9/2013 là 134 gói. Trong đó, xây lắp: 30 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 104 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 19/9/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 19/9/2013)

29/08/2014 - 18:07
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/9/2013 là 120 gói. Trong đó, xây lắp: 26 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 94 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 08/3/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 08/3/2013)

29/08/2014 - 15:00
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 8/03/2013 là 119 gói. Trong đó, xây lắp: 28 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 91 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 11/12/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 11/12/2012)

29/08/2014 - 14:52
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 11/12/2012 là 179 gói. Trong đó, xây lắp: 12 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 167 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

29/08/2014 - 14:48
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 6/6/2013 là 142 gói. Trong đó, xây lắp: 19 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 123 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 09/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 09/11/2012)

29/08/2014 - 12:23
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 9/11/2012 là 191 gói. Trong đó, xây lắp: 38 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 153 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

29/08/2014 - 12:10
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 28/01/2013 là 111 gói. Trong đó, xây lắp: 44 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 67 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 30/6/2014)

Nhà thầu cần biết (ngày 30/6/2014)

29/08/2014 - 12:08
Trên Báo đấu thầu số ra ngày 30/6/2014 có tổng số 190 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 44 gói thầu xây lắp, 144 gói thầu mua sắm hàng hóa, 2 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (ngày 14/4/2014)

Nhà thầu cần biết (ngày 14/4/2014)

29/08/2014 - 11:33
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 14/4/2014 là 156 gói. Trong đó, xây lắp: 33 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 123 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 15/5/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 15/5/2013)

29/08/2014 - 11:12
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 15/5/2013 là 162 gói. Trong đó, xây lắp: 38 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 124 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 08/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 08/11/2012)

29/08/2014 - 07:20
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 8/11/2012 là 208 gói. Trong đó, xây lắp: 42 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 166 gói.