Nhà thầu cần biết (7-9-2015)

07/09/2015 - 11:12
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 218 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 86 gói thầu

Nhà thầu cần biết (4-9-2015)

04/09/2015 - 08:38
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 217 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 91 gói thầu

Nhà thầu cần biết (3-9-2015)

03/09/2015 - 09:30
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 252 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 103 gói thầu

Nhà thầu cần biết (31-8-2015)

31/08/2015 - 09:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 217 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 92 gói thầu

Nhà thầu cần biết (28-8-2015)

28/08/2015 - 11:48
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 257 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 123 gói thầu

Nhà thầu cần biết (27-8-2015)

27/08/2015 - 09:44
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 192 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 92 gói thầu

Nhà thầu cần biết (26-8-2015)

26/08/2015 - 10:18
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 229 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 130 gói thầu

Nhà thầu cần biết (25-8-2015)

25/08/2015 - 10:53
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 272 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 131 gói thầu

Nhà thầu cần biết (24-8-2015)

24/08/2015 - 09:07
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 212 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 96 gói thầu

Nhà thầu cần biết (21-8-2015)

24/08/2015 - 09:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 222 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 102 gói thầu

Nhà thầu cần biết (20-8-2015)

20/08/2015 - 09:54
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 194 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 83 gói thầu

Nhà thầu cần biết (19-8-2015)

19/08/2015 - 09:18
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 227 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 106 gói thầu

Nhà thầu cần biết (18-8-2015)

18/08/2015 - 08:58
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 257 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 117 gói thầu xây lắp, 128 gói thầu mua sắm hàng hóa, 12 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (17-8-2015)

17/08/2015 - 10:29
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 211 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 78 gói thầu

Nhà thầu cần biết (14-8-2015)

14/08/2015 - 10:51
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 209 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 78 gói thầu

Nhà thầu cần biết (13-8-2015)

13/08/2015 - 10:45
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 227 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 99 gói thầu

Nhà thầu cần biết (12-8-2015)

12/08/2015 - 10:26
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 228 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 114 gói thầu

Nhà thầu cần biết (11-8-2015)

11/08/2015 - 08:08
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 289 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…

Nhà thầu cần biết (7-8-2015)

07/08/2015 - 10:35
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 211 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 99 gói thầu

Nhà thầu cần biết (6-8-2015)

06/08/2015 - 08:41
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 205 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 92 gói thầu