(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá lần 2 là tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc chuyển giao vào ngày 8/9/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc;

1.2. Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đà Bắc chuyển giao bán đấu giá: Gỗ tròn thông thường: 7,0 m3 x 1.000.000 đồng/m3 = 7.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/9/2020. Dự kiến tại: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước: 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn), tương ứng với 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

6.1. Hình thức nộp tiền: Tiền mặt;

6.2. Địa diểm: Tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 21/8/2020 đến ngày 25/8/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/8/2020 đến ngày 25/8/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Hạt kiểm lâm huyện Đà Bắc (Khi xem tài sản phải Đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp danh hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/8/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/9/2020; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/9/2020;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Số vòng đấu giá: 01 vòng.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Điện thoại: 02183 600607 – 0978941166.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.