(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2021 do Ban quản lý dự án hàng hải ủy quyền như sau:
Ngày 8/3/2021, đấu giá cát đen tại thành phố Hải Phòng ảnh 1