(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đông tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 4/12/2020 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Đấu giá thanh lý dãy nhà 05 phòng học Trường tiểu học Hương Hòa, chi tiết như sau:

Ngày 4/12/2020, đấu giá thanh lý dãy nhà 05 phòng học tại Trường tiểu học Hương Hòa, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Trường tiểu học Hương Hòa, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đông, địa chỉ: Thị trấn Nam Đông, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông về việc thanh lý tài sản cố định; Biên bản định giá tài sản dãy nhà 5 phòng học Trường tiểu học Hương Hòa ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng định giá tài sản huyện Nam Đông.

2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá và tiền ký quỹ:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 66.927.000 đồng (sáu mươi sáu triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (một trăm năm mươi nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2020 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng đến nhận lại tiền đặt trước sau thời hạn trên hoàn toàn tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại về việc này. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Bước giá: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

c. Tiền kỳ quỹ: 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) là khoản tiền mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đông ngay sau khi nộp đủ 100% số tiền mua tài sản để làm cơ sở cho việc bảo đảm thời gian tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng ngang cos 0 (sân), vận chuyển giải hạ đến địa điểm đúng quy định và bàn giao mặt bằng cho Trường tiểu học Hương Hòa.

Người trúng đấu giá được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đông hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi đã tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng ngang cos 0 (sân), vận chuyển giải hạ đến địa điểm đúng quy định và bàn giao mặt bằng cho Trường tiểu học Hương Hòa theo đúng thời gian quy định là 10 ngày. Nếu người trúng đấu giá không thực hiện đúng thời gian tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng ngang cos 0 (sân), vận chuyển giải hạ theo thời hạn đã quy định thì Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đông sẽ dùng số tiền ký quỹ để thuê tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng ngang cos 0 (sân), vận chuyển giải hạ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 24, 25 tháng 11 năm 2020 tại Trường tiểu học Hương Hòa, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 23/11/2020.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản, xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 13 giờ 30 phút ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đông, địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, từng vòng liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.