(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Xí nghiệp toa xe Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá vật tư phụ tùng tại TP.HCM ảnh 1