(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB – Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn vào ngày 31/12/2021 như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB – Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1