(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá tài sản lần 8 vào ngày 31/05/2021 như sau:
Ngày 31/05/2021, đấu giá tài sản đảm bảo cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang ảnh 1