(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH ĐT-XD An Tâm ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1