(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 do Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ảnh 1