(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ủy quyền vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Thành Lợi vay tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ảnh 1