(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

I. Thông tin khu đất; Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1.1. Thông tin khu đất: 

STT

Tên ô đất

Diện tích đất xây dựng công trình (m2)

Diện tích đất cây xanh (m2)

Diện tích đất sanđường GT nội bộ (m2)

Tổng diện tích từng khu đất (m2/khu đất)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1

Khu ở cao tầng 1(OCT -1)

4.131,00

534,09

1.129,91

5.795,00

- Diện tích đất xây dựng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích đất cây xanh, đất san đường giao thông nội bộ: Nhà nước giao đất không thutiền sử dụng đất (Người trúng đấu giá thực hiện theo quy hoạch được duyệt, bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý).

2

Khu ở cao tầng 2 (OCT-2)

5.514,00

1.310,72

1.326,28

8.151,00

Tổng cộng:

02 khu đất

9.645,00

1.844,81

2.456,19

13.946,00

- Tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất để thực hiện dự án.

1.2. Tổng giá khởi điểm; Khái toán tổng mức đầu tư:

- Tổng giá khởi điểm: 300.782.072.267 đồng (Ba trăm tỷ, bẩy trăm tám mươi hai triệu, không trăm bẩy mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi bẩy đồng).

- Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng chưa bao gồm tiền sử dụng đất để thực hiện dự án tối thiểu khoảng 2.200 tỷ đồng.

1.3. Tiền đặt trước: 30.078.207.227 đồng (Ba mươi tỷ không trăm bẩy mươi tám triệu, hai trăm linh bẩy nghìn, hai trăm hai mươi bẩy đồng)

1.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Ba triệu đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

1.5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Số 8A, đường 25/4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

II. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước: 

* Thời gian, địa điểm xem tài sản (giờ hành chính): Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 26/11/2019 tại địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá:

+ Thời gian từ 8h00' ngày 08/11/2019 đến 11h00 ngày 26/11/2019.

- Địa điểm : Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh ; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian thẩm định hồ sơ, thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá và thông báo nộp tiền đặt trước đối với tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá: Từ 11h30 đến 14h30 ngày 26/11/2019.

* Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 14h30' đến 16h00 các ngày 26/11; 27/11; 28/11/2019 vào số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước như sau: Tên tổ chức tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ví dụ: Công ty .... nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Từ 13h30’ ngày 29/11/2019 tại hội trường Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh ; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Pháp luật.

- Mỗi tổ chức chỉ một đơn vị tham gia đấu giá; Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

a. Bảo đảm đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư:

- Người tham gia đấu giá có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;

+ Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm: Vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của nhà đầu tư được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoặc kết quả kiểm tra của cơ quan thuế; Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng theo quy định. Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.

+ Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia đấu giá.

+ Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư phải lập danh mục dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác. Đồng thời vốn chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện.

+ Chứng minh vốn huy động: Văn bản cam kết của ngân hàng, tổ chức tài chính… cho vay để đầu tư dự án. Số tiền cam kết cho vay ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án và số tiền sử dụng đất phải nộp trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư cam kết đầu tư vào dự án.

b. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (Trên cơ sở sao lục, lấy thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường).

c. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

d. Đơn đề nghị thẩm định và kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất (Theo mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên & Môi trường), được sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định.

e. Cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất để thực hiện dự án. Cam kết nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

f. Nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/09/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Cam kết hoàn thiện hồ sơ đất đai, hồ sơ thiết kế dự án, đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo quy định; Quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại khu vực;

g. Cam kết nếu trúng đấu giá, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án do mình thực hiện. Người trúng đấu giá có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Trong mọi trường hợp, người nhận chuyển nhượng dự án phải thừa kế toàn bộ nghĩa vụ còn lại của người trúng đấu giá đã cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; Quy chế đấu giá và Phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

i. Đảm bảo thực hiện dự án: Việc ký quỹ thực hiện theo quy định tại điều 47, Quyết định số: 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/09/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

j. Xây dựng phương án thiết kế kiến trúc đẹp, hạn chế ảnh hưởng tới công trình lân cận, tầm nhìn, đảm bảo mỹ quan đô thị; rà soát, tính toán diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo điều kiện theo quy định (chỉ tiêu diện tích sử dụng tối thiểu bằng 0,8m2/căn hộ, cụ thể theo hướng dẫn của Bộ xây dựng tại văn bản số 140/BXD-QLN ngày 19/5/2017); Tính toán diện tích chỗ để xe đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định (đối với nhà ở thương mại cứ 100m2 diện tích sử dụng căn hộ phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe); Xác định rõ phần sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư theo quy định của Luật nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-Cp ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng; Tính toán diện tích sử dụng chung, sử dụng riêng để làm cơ sở ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đầu tư hạ tầng đồng bộ, công nghệ xử lý nước thải, chất thải hiện đại, đảm bảo PCCC cho nhà chung cư.

k. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (Theo mẫu đơn do tổ chức đấu giá tài sản phát hành) kèm theo mẫu số 01, 02 và hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng thuộc muc 2 phần III của Kế hoạch, phương án đấu giá, được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định đủ điều kiện;

l. Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp;

m. Nộp hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định;

n. Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định (nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh, số tài khoản 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

* Chỉ những người mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định, có thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá của hội đồng thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá mới được công nhận là đủ điều kiện đấu giá.

* Lưu ý: Công ty không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đủ điều kiện.

V. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.