(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 do Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Địa chỉ: Đường Xuyên Á, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.733.909

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất dôi dư từ quá trình thi công 05 tuyến đường Đ.N1B, Đ.N1A, Đ 51, Đ.D10, Đ.D11 như sau: 

STT

Khối lượng tính toán theo HSTK

(ĐVT: m3)

Đơn giá

(ĐVT: đồng/m3)

Giá khởi điểm (Khối lượng x Đơn giá)

(ĐVT: đồng)

Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm làm tròn số (ĐVT: đồng)

Bước giá

(ĐVT: đồng)

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

(ĐVT: đồng/hồ sơ)

01

16.862,6

52.800

890.345.280

90.000.000

5.000.000

500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 24/6/2019 (trong giờ làm việc) liên hệ tại: Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Điện thoại: 02763.733.909

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/6/2019 đến 16 giờ ngày 24/6/2019 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng) cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số Tài khoản: 5700201010970 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh từ Ngày 24/6/2019 đến 14 giờ ngày 26/6/2019.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút Ngày 27/6/2019 tại Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản (do Công typhát hành), đối với cá nhân nộp giấy CMND, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.