(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp (Số 33, Đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá:

Đấu giá cho thuê QSDĐ và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Sao Mai, tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

a. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 15.986,8m2, Thửa 50, TBĐ 13; Mục đích sử dụng: đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê đất hàng năm.

Giá khởi điểm: 54.865đồng/m2/năm

b.Tài sản cố định (chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 913/2020/CTTDG-EOI ngày 15/6/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI-Việt Nam).

Giá khởi điểm: 79.590.000.000đồng

4.Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 31/3/2021 đến 15 giờ ngày 22/4/2021, liên hệ tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp (Số 33, Đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

5. Tiền đặt trước: Nộp 14.420.000.000đồng vào ngày 22/4, 23/4 và đến 15 giờ ngày 26/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

6. Tiền mua hồ sơ: 3.500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/3/2021 đến 15 giờ ngày 22/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Người tham gia đấu giá hoạt động trong lĩnh vực may mặc với thời gian tối thiểu 03 năm tính từ thời điểm tham gia đấu giá; Người tham gia đấu giá thuê quyền sử dụng đất phải duy trì trong hoạt động trong ngành may mặc đến hết thời gian thuê đất. Không được sử dụng đất cho các mục đích kinh doanh khác.

* Về năng lực tài chính: Doanh thu thuần lĩnh vực may mặc bình quân trong 03 năm 2017, 2018, 2019≥ 50 tỷ đồng/năm; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm 2017, 2018, 2019 ≥ 01 tỷ đồng/năm; Vốn góp của chủ sở hữu (MS 411 Bảng cân đối kế toán) ghi trong báo cáo tài chính gần nhất ≥ 3,5 tỷ đồng; Người tham gia đấu giá gửi kèm Báo cáo tài chính 03 năm 2017, 2018, 2019 đã được kiểm toán độc lập (nếu thuộc đối tượng phải kiểm toán Báo cáo tài chính);

* Người trúng đấu giá có trách nhiệm duy trì để hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và không để xảy ra tình trạng ngưng sản xuất; người trúng đấu giá có nghĩa vụ nhận lại toàn bộ số lượng người lao động hiện có của Công ty Cổ phần Sao Mai, thực hiện chi trả lương, tiền thưởng và các chính sách khác đối với người lao động theo quy định, đảm bảo không thấp hơn mức tiền lương và tiền thưởng hiện đang được nhận; Kế thừa quyền thuê đất của Công ty CP Sao Mai đối với các thửa đất Công ty CP Sao Mai đang thuê tại các chi nhánh theo hợp đồng thuê đã ký kết, bao gồm: Quyền thuê đất của Nhà nước tại Chi nhánh TP Sa Đéc. Diện tích 6.302,4m2, tại xã Tân Phú Đông; Quyền thuê đất của các Tổ chức khác tại Chi nhánh huyện Tân Hồng. Diện tích 3.268,7m2, tại thị trấn Sa Rài; Quyền thuê đất của các Tổ chức khác tại Chi nhánh huyện Tháp Mười. Diện tích 6.103,6m2, tại thị trấn Mỹ An.

9. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 27/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3851 209 (trong giờ hành chính).