(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình * Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất ở tại đô thị. Tổng diện tích đất: 4.850,3 m2. Diện tích thửa nhỏ nhất: 79,1 m2; diện tích thửa lớn nhất: 204,7 m2. (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy;

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 5
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 6