(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Khải Hưng thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Hội đồng tổ chức bán đấu giá cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích ủy quyền vào ngày 25/10/2018 như sau:

Người có tài sản: Hội đồng tổ chức bán đấu giá cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Địa chỉ: Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

* Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã Long Phước cụ thể như sau:

Khu vực ấp Phước Tây:

+ Diện tích cho thuê 6.285,20 m2, thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 01. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 9.427.800 đồng/năm (Bằng chữ: Chín triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn tám trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 23.692,30 m2, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 35.538.450 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu năm trăm ba mươi tám ngàn bốn trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 29.595,20 m2, thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 44.392.800 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu ba trăm chín mươi hai ngàn tám trăm ngàn đồng chẵn)

+ Diện tích cho thuê 10.649,30 m2, thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 15.973.950 đồng/năm (Bằng chữ: Mười lăm triệu chín trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 9.146,60 m2, thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 13.719.900 đồng/năm (Bằng chữ: Mười ba triệu bảy trăm mười chín ngàn chín trăm)

+ Diện tích cho thuê 20.589,60 m2, thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 30.884.400 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn bốn trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 37.911,30 m2, thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 56.866.950 đồng/năm (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn chín trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 19.517,30 m2, thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 29.275.950 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn chín trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 14.430,90 m2, thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 21.646.350 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 40.995,00 m2, thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 61.492.500 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn năm trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 24.798,40 m2, thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 37.197.600 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu một trăm chín mươi bảy ngàn sáu trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 22.446,20 m2, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 33.669.300 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn ba trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 18.084,60 m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 27.126.900 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu một trăm hai mươi sáu ngàn chín trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 21.512,10 m2, thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 32.268.150 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn một trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 31.325,00 m2, thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 05. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 46.987.500 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 12.555,90 m2, thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 18.833.850 đồng/năm (Bằng chữ: Mười tám triệu tám trăm ba mươi ba ngàn tám trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 14.292,80 m2, thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 06. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 21.439.200 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi chín ngàn hai trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 8.829,50 m2, thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 06. Mục đích sử dụng đất: đất thủy sản nước ngọt (TSN). Giá khởi điểm: 6.622.125 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm hai mươi hai ngàn một trăm hai mươi lăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 25.604,10 m2, thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 02. Mục đích sử dụng đất: đất thủy sản nước ngọt (TSN). Giá khởi điểm: 19.203.075 đồng/năm (Bằng chữ: Mười chín triệu hai trăm lẻ ba ngàn không trăm bảy mươi lăm đồng)

Khu vực ấp Phước Trung:

+ Diện tích cho thuê 42.054,20 m2, thuộc thửa đất số 107, tờ bản đồ số 28. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 63.081.300 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu không trăm tám mươi mốt ngàn ba trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 18.490,10 m2, thuộc thửa đất số 112, tờ bản đồ số 28. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 27.735.150 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn một trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 9.909,40 m2, thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 28. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 14.864.100 đồng/năm (Bằng chữ: Mười bốn triệu tám trăm sáu mươi bốn ngàn một trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 16.440,60 m2, thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 33. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hằng năm khác (BHK). Giá khởi điểm: 24.660.900 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi ngàn chín trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 26.281,80 m2, thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 33. Mục đích sử dụng đất: đất thủy sản nước ngọt (TSN). Giá khởi điểm: 19.711.350 đồng/năm (Bằng chữ: Mười chín triệu bảy trăm mười một ngàn ba trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 2.342,10 m2, thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 33. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác (LNK). Giá khởi điểm: 3.513.150 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm mười ba ngàn một trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 2.030,20 m2, thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 22. Mục đích sử dụng đất: đất chợ (DCH). Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn)

Khu vực ấp Phước Đông:

+ Diện tích cho thuê 25.191,60 m2, thuộc thửa đất số 73, tờ bản đồ số 17. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác (LNK). Giá khởi điểm: 37.787.400 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn bốn trăm đồng)

* Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Đối tượng tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 18/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc (liên hệ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 28/9/2018 đến hết 17 giờ ngày 22/10/2018 tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 28/9/2018 đến hết 17 giờ ngày 22/10/2018 hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty). Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao CMND, Hộ khẩu (có chứng thực); mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/10/2018 (thứ năm) tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: 178 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.