(BĐT) - Công ty Đấu giá Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phương Quân vào ngày 22/11/2021 như sau:
Ngày 22/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phương Quân ảnh 1