Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 16/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 18/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 14/01/2022 - 15:00 04/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết theo thông báo số 05/TB-TTDVĐGTS ngày 14/01/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 21/03/2022

Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề