(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2020 do Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Trụ sở chính ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 2 Phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Trụ sở chính, địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 16h00’, ngày 20/05/2020 tại trụ sở Trung tâm.

4. Tài sản đấu giá: Các khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần BSC Việt Nam (Công ty BSC) phát sinh theo các hợp đồng tín dụng số 0128/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 30/11/2011, số 0026/2012/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 23/04/2012, số 0133/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 19/12/2011, số 80/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 05/08/2011 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) với Công ty BSC và các khoản nợ xấu của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Liên Việt (Công ty Liên Việt) theo các Hợp đồng tín dụng số 0089/2010/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 29/06/2010 và các phụ lục kèm theo, số 0006/2012/HĐTD1-OCEANBANK03 ngày 10/05/2012 giữa OceanBank và Công ty Liên Việt.

5. Giá khởi điểm: 566.736.750.000 đồng (năm trăm sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 28.337.000.000 đồng (hai mươi tám tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/05/2020 đến 11h30’, ngày 19/05/2020.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 13/05/2020 đến 16h30’, ngày 18/05/2020.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

9. Liên hệ: (84-24).33553359/ 0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1).