(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 như sau:
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1