(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Cục Quản lý thị trường Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1