(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 14, Trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá: Lô tài sản đã qua sử dụng gồm: Máy photocoppy Canon IR 2420L, điều hòa nhiệt độ Panasonic 9000 BTU, máy vi tính, máy in,.... Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Biên bản xác định giá bán thanh lý tài sản của Phòng công chứng số 2 (Sở Tư pháp) sau khi chuyển đổi ngày 22/6/2020. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng. Bán cả lô, không bán lẻ.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Kho bảo quản của Phòng Công chứng số 1; địa chỉ: Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 50.506.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu năm trăm linh sáu nghìn đồng). Giá chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 150.000,đ/01 hồ sơ; khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ; khoản tiền đặt trước nộp trực tiếp bằng tiền mặt cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày: 14/10/2020, 15/10/2020 và ngày 16/10/2020 (khoản tiền đặt trước không được tính lãi).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Kho bảo quản của Phòng Công chứng số 1; địa chỉ: Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài sản đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-ĐGTS ngày 01/10/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản):

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Ngày 19/10/2020, đấu giá lô tài sản đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1