(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do UBND huyện Đại Từ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Trụ sở làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ (Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đại Từ trước đây) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ

UBND huyện Đại Từ

Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 3
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 4
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 5
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 6
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 7
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 8
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh 9