(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Sở Tài chính Bình Định ủy quyền như sau:

26,623 m3 gỗ nhóm V đến nhóm VIII và 28 ster củi. Trong số 26,623 m3 gỗ nhóm V đến nhóm VIII gồm có: + 1.160 tấm gỗ xẻ: khối lượng 7,873 m3. + 362 hộp gỗ xẻ: khối lượng 12,904 m3. +127 lóng gỗ tròn: khối lượng 5,846 m3.

Sở Tài chính Bình Định

Ngày 12/8/2021, đấu giá 26,623 m3 gỗ nhóm V đến nhóm VIII và 28 ster củi tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá 26,623 m3 gỗ nhóm V đến nhóm VIII và 28 ster củi tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá 26,623 m3 gỗ nhóm V đến nhóm VIII và 28 ster củi tại tỉnh Bình Định ảnh 3