(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2021 do Viễn thông Gia Lai ủy quyền như sau:
Ngày 11/6/2021, đấu giá lô cáp đồng hư hỏng tại TP.HCM ảnh 1