(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại các xã Bản Lầu, Pha Long và thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cụ thể, loại đất: Đất ở chia lô. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Diện tích: Từ 100m2 đến 194,1m2/ thửa đất. Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương

Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 5
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 6
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 7
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 8
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 9
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 10