Ngày 6/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2019 do UBND huyện Bá Thước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Bá Thước.

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bá Thước.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 22 lô đất thuộc Thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước (có phụ lục chi tiết kèm theo):

- Diện tích đất đấu giá là 2.859 m2, gồm 22 lô đất.

- Hiện trạng: Khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: từ 1.350.000 đồng/m2 đến 1.900.000 đồng/m2.

3.3. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: từ 100.000 đồng/01 hồ sơ đến 200.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông báo tại tiểu mục 6.2 mục 6 thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, từ một đến ba vòng (tối đa ba vòng) dưới sự điều hành của đấu giá viên, khách hàng trả giá theo 01m2

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 16/10/2019 đến ngày 04/11/2019 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2019 đến 17h00 ngày 04/11/2019 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Ái Thượng.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/11/2019 và ngày 04, 05/11/2019 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu. Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước [lô đất số ….,Thuộc khu dân cư xã Ái Thượng, huyện Bá Thước]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 ngày 06/11/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052 

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước,phí hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Thung Tâm,xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

STT

Số lô

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm cho 01 m² đất (đồng/m²)

Tổng giá
khởi điểm
của lô đất
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

1

Lô đất số 01

168,0

1.350.000

226.800.000

30.000.000

200.000

2

Lô đất số 02

191,0

1.350.000

257.850.000

30.000.000

200.000

3

Lô đất số 03

171,0

1.350.000

230.850.000

30.000.000

200.000

4

Lô đất số 04

169,0

1.350.000

228.150.000

30.000.000

200.000

5

Lô đất số 05

161,0

1.350.000

217.350.000

30.000.000

200.000

6

Lô đất số 06

154,0

1.350.000

207.900.000

30.000.000

200.000

7

Lô đất số 07

174,0

1.350.000

234.900.000

30.000.000

200.000

8

Lô đất số 08

134,0

1.700.000

227.800.000

30.000.000

200.000

9

Lô đất số 09

107,0

1.900.000

203.300.000

30.000.000

200.000

10

Lô đất số 10

105,0

1.900.000

199.500.000

30.000.000

100.000

11

Lô đất số 11

104,0

1.900.000

197.600.000

30.000.000

100.000

12

Lô đất số 12

103,0

1.900.000

195.700.000

30.000.000

100.000

13

Lô đất số 13

103,0

1.900.000

195.700.000

30.000.000

100.000

14

Lô đất số 14

103,0

1.900.000

195.700.000

30.000.000

100.000

15

Lô đất số 15

104,0

1.900.000

197.600.000

30.000.000

100.000

16

Lô đất số 16

104,0

1.900.000

197.600.000

30.000.000

100.000

17

Lô đất số 17

105,0

1.900.000

199.500.000

30.000.000

100.000

18

Lô đất số 18

105,0

1.900.000

199.500.000

30.000.000

100.000

19

Lô đất số 19

105,0

1.900.000

199.500.000

30.000.000

100.000

20

Lô đất số 20

106,0

1.900.000

201.400.000

30.000.000

200.000

21

Lô đất số 21

106,0

1.900.000

201.400.000

30.000.000

200.000

22

Lô đất số 22

177,0

1.700.000

300.900.000

30.000.000

200.000

Tổng

22 Lô đất

2859,0

4.716.500.000

660.000.000

3.400.000