Ngày 28/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu ủy quyền như sau:

 1. Tên tổ chức đấu giá, người có tài sản:

  - Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, p Đông Phong, tp Lai Châu, t Lai Châu.

  - Người có tài sản: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu - Địa chỉ: Đường 30/4, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

  2. Thời gian, địa điểm đấu giá:

  - Thời gian: 08 giờ 30' ngày 28 tháng 10 năm 2019

  - Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu)

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Gồm 02 bất động sản như sau:

* Bất động sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 266514 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 03/04/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 881, tờ bản đồ số 127.

- Địa chỉ thửa đất: Bản Cắng Đắng, xã San Thàng, tp Lai Châu, t Lai Châu.

- Diện tích: 14.010,8 m2 (Mười bốn nghìn, không trăm mười phẩy tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Riêng = 14.010,8 m2; Chung = Không m2.

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 01/10/2032.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Bất động sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 049116 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 27/6/2016, gồm 03 thửa cụ thể như sau:

+ Thửa đất số 380, tờ bản đồ số 127.

Địa chỉ thửa đất: Bản Cắng Đắng, xã San Thàng, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Diện tích: 544 m2 (Năm trăm bốn mươi bốn mét vuông).

Hình thức sử dụng: Riêng = 544 m2; Chung = Không m2.

Mục đích sử dụng: Nuôi trồng thủy sản (NST).

Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 01/7/2064.

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thửa đất số 381, tờ bản đồ số 127

Địa chỉ thửa đất: Bản Cắng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Diện tích: 2.430 m2 (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi mét vuông).

Hình thức sử dụng: Riêng = 2.430 m2; Chung = Không m2.

Mục đích sử dụng: Nuôi trồng thủy sản (NST).

Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 01/7/2064.

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thửa đất số 382, tờ bản đồ số 127

Địa chỉ thửa đất: Bản Cắng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Diện tích: 12.752 m2 (Mười hai nghìn, bẩy trăm năm hai mét vuông).

Hình thức sử dụng: Riêng = 12.752 m2; Chung = Không m2.

Mục đích sử dụng: Trồng cây hàng năm khác (NHK).

Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 01/7/2064.

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của 02 bất động sản trên là = 4.500.000.000đ (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

  4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

  - Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 4.500.000đ (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 225.000.000đ/hs (Hai trăm hai mươi năm triệu đồng)

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu số: 1190 0006 5176 tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 23, 24, 25/10/2019

  - Hình thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản.

  5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

   - Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/10/2019 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2019 (giờ làm việc hành chính).

  - Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu)

  - Điều kiện tham gia: Người đăng ký tham gia không bị cấm theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

  - Cách thức đăng ký tham gia: Người đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

6. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói.

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

  Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu hoặc qua số ĐT: 0213.3792.258; 0213.3876.858.