Ngày 25/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5- Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 25/11/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

Xã Kim Lan: Khu X6, thôn 6: 02 thửa LK8 và LK9; diện tích: 229,2 m2; giá khởi điểm: 7.00.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất; Khu X17,  thôn 8: 03 thửa LK1, LK2 và LK11; diện tích: 274,96 m2, giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa đất; Khu X4, thôn 6: 02 thửa ký hiệu Lk1, LK2; diện tích: 183 m2; giá khởi điểm: 5.700.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất. Khu X7 thôn 6: 05 thửa gồm LK1, LK2, LK5, LK6 và LK7, diện tích: 363,6 m2; giá khởi điểm: 5.700.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất. Khu X16, thôn 8: 01 thửa; diện tích: 80,3 m2; giá khởi điểm: 5.700.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất. Khu X15, thôn 4: 01 thửa; diện tích: 56 m2; giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất. Xã Cổ Bi: Khu X1 thôn Vàng: Gồm Thửa VT1.1; diện tích: 57,91 m2; giá khởi điểm: 20.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 170.000.000 đ/ thửa đất. 06 thửa từ VT1.2 đến VT1.7; diện tích từ 58,6 m2 đến 81,2 m2; giá khởi điểm: 19.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: Thưả VT1.2 đến VT1.5 là 170.000.000 đ/ thửa đất – Thửa VT1.6 là 160.000.000 đ/ thửa đất – Thửa VT1.7: 230.000.000 đ/ thửa đất. Khu X2 thôn Vàng: Gồm Thửa VT2.1 đến VT2.4; diện tích: 93 m2 đến 129,5 m2; giá khởi điểm: 20.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: VT2.1 đến VT2.3 là 270.000.000 đ/ thửa đất – Thửa VT2.4 là 350.000.000 đ/ thửa đất; 08 thửa từ VT2.5 đến VT2.12; diện tích từ 111,2 m2 đến 130,7 m2; giá khởi điểm: 19.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: VT2.5 đến VT2.11 là 300.000.000 đ/ thửa đất – Thửa VT2.12 là 350.000.000 đ/ thửa đất. Khu X3 Khu Hồ Voi: Gồm Thửa VT3.1 đến VT3.8; diện tích: 43,1 m2 đến 75,3 m2; giá khởi điểm: 26.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: VT3.1 là 160.000.000 đ/ thửa đất – VT3.2 đến VT3.5: 270.000.000 đ/ thửa đất – Thửa VT3.6 và VT3.7:  230.000.000 đ/ thửa đất – Thửa VT3.8 là 190.000.000 đ/ thửa đất; Thửa VT3.9; diện tích 61,3 m2; giá khởi điểm: 19.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 170.000.000 đ/ thửa đất. Xã Yên Thường: 03 thửa từ LK1 đến LK3; diện tích các thửa đất từ 63 m2 đến 68 m2; giá khởi điểm: 15.500.000 đ/ thửa đất; tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa đất.

Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất: 200.000 đ/ m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 06/11/2018 đến ngày 22/11/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 21/11 và 22/11/2018  (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số TK: 2121.0000.595555  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất thuộc, Khu đất........., xã............., huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 12 và 13/11/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 23/11/2018 (thứ Sáu) tại tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 25/11/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường Khu B2 - Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. ĐT 024.38.768.930.