Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Thư viện tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau: