Đấu giá xe ô tô thanh lý tại Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: