Đấu giá vật liệu thu hồi của trường tiểu học trên địa bàn huyện Lắk, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông bán đấu giá tài sản ngày 17/8/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lắk ủy quyền như sau: