Đấu giá tài sản cố định hết khấu hao tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đầu tư thương mại đầu tư Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm văn hóa-Thông tin và thể thao Tây Hồ ủy quyền như sau: