Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản  do UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

+ Địa chỉ trụ sở: Xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

- Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

+ Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800;

+ E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, đơn giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 07 lô đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài (từ lô A01 đến lô A07) tại Điểm dân cư mới xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Chi tiết như sau: Lô A01, diện tích 91,5 m2; Lô A02, diện tích 93,5 m2 Lô A03, diện tích 96,0 m2 ; Lô A04, diện tích 98,0 m2 ; Lô A05, diện tích 100,0 m2 ; Lô A06, diện tích 102,5 m2 ; Lô A07, diện tích 104,5 m2;

3.2- Đơn giá khởi điểm các lô đất: 12.000.000 đồng/m2 (đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá).

3.3- Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.4- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/lô đất. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị thụ hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Không tính lãi khoản tiền đặt trước;

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô đất thì mua hồ sơ và nộp đủ tiền đặt trước bấy nhiêu lô.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá:

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 40 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2018 đến 16 giờ ngày 02/5/2018 tại trụ sở UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà;

5.2- Tổ chức xem khu đất: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Phượng Hoàng vào lúc 08 giờ các ngày 26 và ngày 27 tháng 4 năm 2018 để đi xem thực tế khu đất;

5.3- Thời gian và địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 05/5/2018 tại hội trường UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà.

5.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo quy định.

6- Thời gian nộp tiền trúng đấu giá.

- Được chia thành 2 lần nộp. Lần thứ nhất, khách hàng nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền trúng đấu giá của Chi cục thuế huyện Thanh Hà. Khách hàng nộp 50% số tiền còn lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo;

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà; hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.