Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường La, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La ủy quyền như sau: