Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai bán thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mường Khương ủy quyền như sau: