Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành ủy quyền như sau: