Gói thầu số 5: Xây dựng hệ thống điều hoà không khí

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu về thực hiện nghĩa vụ thuế:

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu: Phải thỏa mãn yêu cầu này.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 11/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/4/2024, Công ty cổ phẩn Đầu tư Phát triển Thương mại Gia Lộc (thành viên Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Gia Lộc - Công ty TNHH Cơ điện lạnh Thiên Ý) có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư về việc Nhà thầu bị đánh giá về năng lực và kinh nghiệm không đạt do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2022.

Trong văn bản kiến nghị, Nhà thầu khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế năm 2022 đúng thời hạn và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Nhà thầu cho biết, nghĩa vụ thuế quý IV/2022 được doanh nghiệp nộp vào khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 - 30/1/2023. Tại thời điểm nộp HSDT (ngày 29/2/2024), Nhà thầu đính kèm báo cáo tài chính năm 2023, trong đó “Mục 333” thể hiện đã hoàn thành nợ phải trả (thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) đối với số tiền 173,281 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình xét thầu, Tổ chuyên gia không xem xét báo cáo tài chính năm 2023 và chỉ yêu cầu Nhà thầu cung cấp “Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến hết năm 2022”. Trong khi đó, dạng văn bản xác nhận này lại chưa phù hợp với quy định về quản lý thuế. Bởi, theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cơ quan thuế chỉ phát hành “Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo Mẫu số 01/TB-XNNV ban hành kèm theo Thông tư này”.

Chính vì vậy, sau khi nhận được hướng dẫn từ cơ quan thuế, Nhà thầu đã đính kèm Thông báo về việc xác nhận nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 1/1 – 31/12/2022 cùng Công văn giải trình số 0603/2024/CV-GL ngày 23/3/2024 là hoàn toàn hợp lý và đúng quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Nhà thầu cho biết đã có cam kết trong đơn dự thầu về việc đã thực hiện nghĩa vụ thuế và đính kèm theo hồ sơ bổ sung thông báo của Chi cục Thuế Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023.

Nhà thầu khẳng định, việc Tổ chuyên gia không căn cứ vào các tài liệu giải trình, làm rõ liên quan để xem xét toàn diện năng lực, mà kết luận Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2022 là cứng nhắc, không có cơ sở.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, đối với nghĩa vụ thuế, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT chỉ quy định nhà thầu chứng minh bằng tờ khai thuế và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Như vậy, việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp “Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến hết năm 2022” là không phù hợp quy định pháp luật đấu thầu và pháp luật liên quan.

Ngoài ra, việc Tổ chuyên gia không xem xét một cách toàn diện các tài liệu giải trình, làm rõ liên quan, mà chỉ đưa ra so sánh giữa số thuế trong báo cáo tài chính Nhà thầu phải nộp (173,281 triệu đồng) với giá trị thuế trên tờ xác nhận số thuế đã nộp (40,965 triệu đồng) không khớp nhau và kết luận Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế là chưa đủ cơ sở, không thuyết phục.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 22/4/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long có văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu.

Về kiến nghị Nhà thầu bị đánh giá về năng lực và kinh nghiệm không đạt do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2022, Chủ đầu tư trả lời như sau:

Thành viên liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Gia Lộc đính kèm theo HSDT báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và Văn bản số 113747/TB-CCT-KDT ngày 21/11/2023 của Chi cục thuế Quận 3 về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thời gian từ ngày 1/1 - 31/12/2022 với xác nhận số thuế đã nộp là 40.965.315 đồng.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 Nhà thầu nộp đính kèm trong HSDT, số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 2022 là 173.281.643 đồng.

Trong công văn làm rõ HSDT ngày 23/3/2024 của Nhà thầu và tài liệu chứng minh làm rõ đính kèm, Nhà thầu cung cấp Văn bản số 113747/TB-CCT-KDT ngày 21/11/2023 của Chi cục thuế Quận 3 về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thời gian từ ngày 1/1 - 31/12/2022 với xác nhận số thuế đã nộp là 40.965.315 đồng mà không cung cấp kèm theo các tài liệu chứng minh Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2022.

Theo quy định tại Điều 41 Thông tư 133/2016/TT-BTC: Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Căn cứ Văn bản số 113747/TB-CCT-KDT (nêu trên) được đính kèm trong văn bản làm rõ của Nhà thầu theo yêu cầu của Bên mời thầu, số thuế Nhà thầu đã nộp trong thời gian từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2022 được xác nhận là 40.965.315 đồng. Nhà thầu không cung cấp kèm theo các tài liệu chứng minh Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2022 .

Như vậy, việc Nhà thầu đính kèm báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung tại mã số 333 trên báo cáo tài chính năm 2023 với số dư bên có là 173.281.643 đồng) cũng không thể hiện Nhà thầu đã hoàn tất nghĩa vụ thuế năm 2022.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 65/QĐ-BQLDA ngày 10/4/2024, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Vạn Hội Phát.

Chuyên đề