Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình thuộc

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự án Tu bổ đê điều năm 2023

Bên mời thầu: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Các yếu tố cần thiết khác: Nhà thầu có bản cam kết đảm bảo các nội dung sau đây: Phải áp dụng đúng biểu phí theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.

Tại điểm 3.9 thuộc Chương V của HSMT yêu cầu:

Tỷ lệ phí: Theo Điều 37 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 22/12/2023 của Chi cục Thuỷ lợi Bắc Ninh, ngày 04/1/2024 Công ty Bảo hiểm toàn cầu Sơn La đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc Nhà thầu bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT.

Nhà thầu kiến nghị cho rằng, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) xếp hạng thứ nhất và được lựa chọn trúng thầu có giá dự thầu không tuân thủ biểu phí và tỷ lệ phí theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Cụ thể, BSH đưa ra tỷ lệ phí chào là 0,20625% (đã gồm thuế và các loại phí) tương ứng với tỷ lệ phí trước thuế tham chiếu tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP trước khi áp dụng giảm phí 25% là 0,25%. Tỷ lệ 0,25% này đang áp theo điểm 4.1.2 (áp dụng cho công trình đường) Phụ lục 3 Mức phí bảo hiểm xây dựng tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, trong khi theo Chương V của HSMT thì đây là công trình tu bổ đê điều. Theo nguyên tắc trong xác định rủi ro của Luật Kinh doanh bảo hiểm, nếu các gói phân tách thành các rủi ro khác nhau sẽ tính phí theo từng gói riêng rẽ phụ thuộc vào tính chất rủi ro của từng gói. Trong trường hợp gộp các rủi ro thì tỷ lệ phí sẽ tính theo mức phí của công trình chính, ở đây là công trình tu sửa, nâng cấp mặt đê bị hư hỏng với tỷ lệ phí tham chiếu tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP là 1% (chưa bao gồm thuế và giảm phí). Do đó, việc BSH tính theo tỷ lệ phí của rủi ro thấp nhất theo công trình đường là sai nguyên tắc tính phí.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trả lời kiến nghị của Nhà thầu, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh cho biết, căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Nhà thầu được lựa chọn để thực hiện Gói thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi và có cam kết đảm bảo khả năng thanh toán, thực hiện bồi thường bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 460/QĐ-CCTL ngày 22/12/2023 của Chi cục Thuỷ lợi Bắc Ninh, nhà thầu trúng thầu là Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.

Chuyên đề