Gói thầu số 02 In tờ rơi và in phôi

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự án Mua sắm vật tư hàng hóa và dịch vụ in ấn bằng ngân sách ngành QSĐP năm 2024

Bên mời thầu: Quân chủng Hải quân

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại số thứ tự 2 Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT có quy định: “Chất lượng dịch vụ: Có giấy chứng nhận kết quả đo, thử nghiệm (của cơ quan có chức năng) định lượng giấy đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại chương V của HSMT sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001; Chứng nhận RoHS (hạn chế sử dụng chất độc hại)” đối với các sản phẩm nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của HSMT.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, không thấy có tổ chức, đơn vị, cá nhân nào tại Việt Nam chứng nhận cho các sản phẩm nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của HSMT để nhà thầu đi xin chứng nhận sau khi hoàn thành dịch vụ. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu hủy bỏ các yêu cầu nêu trên hoặc chỉ rõ đơn vị, tổ chức, cá nhân nào có năng lực thực hiện chứng nhận sản phẩm nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của HSMT đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và RoHS.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 04/4/2024, Chủ đầu tư trả lời kiến nghị với nội dung cụ thể như sau: Sản phẩm được sản xuất bởi đơn vị được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; 14001; 27001; RoHS được đánh giá là đạt tiêu chuẩn ISO 9001; 14001; 27001; RoHS. Vì vậy, nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh nhà thầu có hệ thống đạt tiêu chuẩn ISO 9001; 14001; 27001; RoHS (hoặc tương đương) phù hợp với phạm vi cung cấp của Gói thầu sẽ được đánh giá là đạt tiêu chuẩn đánh giá tại khoản 2, Mục 3 Chương III của HSMT. Hiện nay, có rất nhiều đơn vị, tổ chức thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; 14001; 27001; RoHS. Đề nghị nhà thầu tự tìm hiểu nội dung này.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các yêu cầu nêu trên của HSMT không gây hạn chế nhà thầu. Vì vậy, Bên mời thầu vẫn giữ nguyên và sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo đúng các tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT.

Chuyên đề