(BĐT) - Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) đạt 2.709 tỷ đồng, giảm 38,5% so với năm 2019. Tuy vậy, lợi nhuận gộp của Công ty lại đi ngang, đạt 221,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong năm là 11,6 tỷ đồng, thấp hơn so với con số gần 17 tỷ đồng năm 2019. Còn tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không đổi, gần 220 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế 28,3 tỷ đồng, giảm hơn 2,4 tỷ đồng so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt 1.385 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm gần 56,7% với phần lớn số dư đến từ phải trả người bán ngắn hạn (546,6 tỷ đồng).