Viettel Post lãi kỷ lục trong quý II

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu và lợi nhuận đều tăng.

Cụ thể, doanh thu là 1.678 tỷ đồng, tăng 63%, chủ yếu từ doanh thu cung cấp dịch vụ. Giá vốn tăng nhiều hơn khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,7% xuống 10,1%. Lợi nhuận gộp đạt 170 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh 157%, lên 24 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Đồng thời, chi phí tài chính tăng 255%, lên 12 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 51%, lên 67 tỷ đồng do chi phí nhân công tăng 1,6 lần.

Lợi nhuận sau thuế là 87 tỷ đồng, tăng 38%, cao nhất từ khi công ty lập báo cáo riêng từng quý. Lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1.335 đồng/cp.

Viettel Post lãi kỷ lục trong quý II - ảnh 1
Đơn vị: tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 3.017 tỷ đồng, tăng 59%. Lợi nhuận sau thuế là 164 tỷ đồng, tăng 40%. Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 7.723 tỷ đồng và lãi là 380 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty hoàn thành 39% chỉ tiêu doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/6, tổng tài sản là 3.095 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản phải thu dài hạn (1.043 tỷ đồng), chiếm 34%. Viettel Post có lượng tiền chiếm 48% tổng tài sản. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 696 tỷ, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 805 tỷ.

Về nguồn vốn, nợ phải trả là 2.347 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 855 tỷ đồng, gấp đôi đầu kỳ.


NDH