SBIC dừng đầu tư từ năm 2010 đến nay

(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2010 đến nay, SBIC dừng tất cả các dự án đầu tư, nguồn vốn chỉ phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Do vậy, trong năm 2017, chủ yếu SBIC chỉ có 1 số gói thầu thuộc dự án cấp bách phục vụ sản xuất của đơn vị thành viên hoặc các gói thầu do đơn vị là các công ty cổ phần thuộc SBIC làm chủ đầu tư thì vẫn tiếp tục triển khai với tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt thấp (0,99%). Và trong năm 2017, SBIC và các đơn vị thành viên cũng không triển khai đấu thầu qua mạng bất kỳ 1 gói thầu nào.

Cụ thể, năm 2017, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 15 gói thầu với tổng giá trúng thầu 38.667 triệu đồng (tổng giá gói thầu 38.783 triệu đồng, chênh lệch giảm 116 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,3%). Trong số 15 gói thầu này thì có tới 13 gói thầu được chỉ định thầu, đạt tỷ lệ gần 87%.

Trong năm 2017, Công ty CP Cảng Chân Mây cũng triển khai 38 gói thầu với tổng giá trúng thầu 33.281 triệu đồng (tổng giá gói thầu 34.005 triệu đồng, chênh lệch giảm 724 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2%). Trong số 38 gói thầu này thì có 31 gói thầu được chỉ định thầu (chiếm tỷ lệ 82%), 2 gói thầu đấu thầu rộng rãi (chiếm tỷ lệ 5%), chào hàng cạnh tranh 5 gói (chiếm tỷ lệ 13%).

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn trong năm 2017 tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 12 gói thầu với tổng giá gói thầu 6.479 triệu đồng (tổng giá trúng thầu 6.394 triệu đồng, chênh lệch giảm 85 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,3%). 

Bích Thảo