Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 29/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 94 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 25/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

30/08/2014 - 01:14
Ngày 26/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 95 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 90 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

30/08/2014 - 01:13
Ngày 25/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 91 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

30/08/2014 - 01:13
Ngày 24/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/01/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/11/2012)

30/08/2014 - 01:11
Ngày 22/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 242 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 227 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

30/08/2014 - 01:10
Ngày 21/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 105 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/11/2012)

30/08/2014 - 01:10
Ngày 20/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 284 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 269 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 21/11/2012; 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

30/08/2014 - 01:09
Ngày 18/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có …. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/11/2012)

30/08/2014 - 01:09
Ngày 19/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 230 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 212 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 20/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2012)

30/08/2014 - 01:08
Ngày 16/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 203 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 172 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 19/11/2012; 31 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/02/2013)

30/08/2014 - 01:06
Ngày 27/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/02/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 02/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 02/11/2012)

30/08/2014 - 01:05
Ngày 01/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký đã hợp lệ và được đăng tải vào ngày 02/11/2012; 38 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 01/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 01/11/2012)

30/08/2014 - 01:05
Ngày 31/10/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 190 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 160 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải vào ngày 01/11/2012...
Bên Mời thầu cần biết (ngày 05/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 05/11/2012)

30/08/2014 - 01:05
Ngày 02/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 206 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/11/2012); 32 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/8/2013)

30/08/2014 - 01:02
Ngày 23/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 120 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 108 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/8/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/11/2012)

30/08/2014 - 00:58
Ngày 15/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 247 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 229 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 16/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:
 Bên Mời thầu cần biết (ngày 13/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 13/11/2012)

30/08/2014 - 00:57
Ngày 12/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 225 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 205 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 13/11/2012; 20 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 09/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 09/11/2012)

30/08/2014 - 00:57
Ngày 08/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 206 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 191 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 09/11/2012; 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 08/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 08/11/2012)

30/08/2014 - 00:57
Ngày 07/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 208 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 08/11/2012; 19 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.