(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 18 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1);

2. Diện tích quỹ đất: 1.800 m2; có chi tiết từng lô đất theo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/5/2017;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 thuộc phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 thực hiện theo thiết kế mẫuthống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo); Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng trúng đấu giá khi hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1); cụ thể như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

41

16

Xã Thủy Thanh

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

2

42

16

Xã Thủy Thanh

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

3

43

16

Xã Thủy Thanh

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

4

308

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

5

309

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

6

310

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

7

311

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

8

312

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

9

313

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

10

314

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

11

315

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

12

316

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

13

317

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

14

318

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

15

319

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

16

320

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

17

321

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

18

322

05

P. Thủy Dương

100,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

8.600.000

860.000.000

129.000.000

Tổng số (18lô đất)

1.800

15.480.000.000

2.322.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá:

Đối với 18 lô đất có mức giá khởi điểm dưới 1.000.000.000 (Một tỷ đồng), bước giá là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 29/05/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 29/05/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 29/05/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 25/05/2018, ngày 28/05/2018, ngày 29/05/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’’ ngày 31/05/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

* Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 0234.3832542- 0914079393.