(BĐT) - Ngày 6/4 tới sẽ là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP Transimex (Mã CK: TMS) nhận quyền chia cổ tức.

Công ty dự kiến sẽ phát hành 8,6 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ, để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/22017 là 636 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 345 tỷ đồng lên 431 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cũng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, trả lãi 1 năm/1 lần với lãi suất 6,5%/năm. Tổng giá trị huy động dự kiên đạt 287 tỷ đồng.