Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) ghi nhận doanh thu qusy IV/2019 đạt 948 tỷ đồng, tăng 26%. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 32%, lên 340 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,2% lên 35,8%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chi phí bán hàng tiếp tục tăng lên 153 tỷ đồng và cũng là mức tăng cao nhất từ khi công ty công bố báo cáo tài chính. Trước đó trong quý III, hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng bá phát triển, thúc đẩy chi phí bán hàng tăng 27% khiến lợi nhuận sau thuế giảm. Chi phí doanh nghiệp quý IV/2019 tăng nhẹ 1% lên 78 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 111% lên 95 tỷ đồng nhờ tình hình bán hàng thuận lợi.

Cả năm 2019, doanh thu Thiên Long đạt 3.256 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế là 349 tỷ đồng, tăng 19%. Như vậy, công ty vượt 1% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận.

Thiên Long báo lãi quý IV/2019 tăng 111% ảnh 1

Nguồn: Báo cáo tài chính TLG

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản công ty là 2.417 tỷ đồng, tăng 35% đầu kỳ. Phần lớn tài sản nằm ở hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn. Trong kỳ, công ty phát sinh khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng giá trị 466 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ phải trả là 610 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (195 tỷ đồng).

Theo NDH