Rà soát lại khối lượng của gói thầu theo thiết kế được duyệt

(BĐT) - Việc chủ đầu tư, bên mời thầu cùng với nhà thầu tiến hành rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.
Rà soát lại khối lượng của gói thầu theo thiết kế được duyệt

Hỏi: Nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Trong quá trình thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải rà soát lại khối lượng của gói thầu theo thiết kế được duyệt để xác định những khối lượng thừa hoặc thiếu so với thiết kế.

Vậy yêu cầu rà soát nêu trên của chủ đầu tư, bên mời thầu có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không? Trường hợp phát hiện khối lượng bị thiếu so với thiết kế thì xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 19 Khoản 3 Điểm b) quy định, trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu.

Theo đó, việc chủ đầu tư, bên mời thầu cùng với nhà thầu tiến hành rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp phát hiện khối lượng thiếu so với thiết kế thì nhà thầu phải thực hiện bổ sung công việc thiếu đó theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải bổ sung kinh phí đối với phần khối lượng bị tính toán thiếu vào trong giá đề nghị trúng thầu.

Trường hợp dự toán đã lập cho gói thầu tính thiếu khối lượng so với thiết kế thì chủ đầu tư phải phê duyệt lại dự toán.

Ngoài ra, chủ đầu tư cần lưu ý, trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, HSMT thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Ban biên tập